Tin tức - Sự kiện
Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)(kiemtoannn.gov.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 29/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).
Nghiên cứu và phát triển
Quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009-2011: Sẽ ban hành quy định mới về ký Quỹ Bảo vệ môi trường

Qua Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009-2011 cho thấy, công tác quản lý việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại một số địa phương vẫn còn bất cập.

Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Quyết định Ban hành quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm
Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1200 - Dự thảo văn bản xin ý kiến
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1320 – Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 400 – Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính