Tin tức - Sự kiện
Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2014
Ngày 15/4/2014, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước ban hàn Nghị quyết số 43/NQ – ĐU về việc "lãnh đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2014".
Nghiên cứu và phát triển
Ấn Độ: Tác động của Luật công ty 2013 lên ngành kiểm toán
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 31/3 vừa qua, Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ đã chính thức công bố Luật Công ty 2013 (thay thế Luật Công ty 1956) có hiệu lực từ ngày 01/4, trong đó lần đầu tiên có các quy định về kiểm toán và kiểm toán viên.
Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng trực thuộc Vụ Pháp chế
Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của các Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 – Các nguyên tắc cơ bản của KTNN
Quyết định ban hành Đề cương kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013
Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013