Tin tức - Sự kiện
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 20/8/2014, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác cán bộ.
Nghiên cứu và phát triển
ICAEW/Grant Thornton Anh: Chỉ số niềm tin kinh doanh giảm lần đầu trong 2 năm

Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1320 – Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 400 – Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 40 Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Quyết định Ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 100 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Quyết định sửa đổi Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định số 1000 /QĐ-KTNN
Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ thanh tra