Tin tức - Sự kiện
Bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII
Bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

(kiemtoannn.gov.vn) - Sau hơn 1 tháng làm việc, từ 20/10 - 28/11/2014, với tinh thần làm việc trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước, chiều ngày 28/11/2014, Quốc hội đã họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Đoàn Chủ tịch gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Nghiên cứu và phát triển
Trung Quốc: Tăng cường công tác kiểm toán

Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Quyết định Ban hành quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm
Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1200 - Dự thảo văn bản xin ý kiến
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1320 – Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 400 – Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ
Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp
Quyết định ban hành Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 200 Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính