Tin tức - Sự kiện
Hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức KTNN năm 2015
Hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức KTNN năm 2015

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 17/12/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Cán sự Đảng KTNN đã họp cho ý kiến về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức KTNN năm 2015. Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng KTNN, Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng KTNN, Vụ TCCB, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ CĐ&KSCLKT, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm Tin học và Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Nghiên cứu và phát triển
Anh cảnh báo gia tăng rủi ro lũ lụt trong tương lai

Giới thiệu văn bản mới
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1500 – Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 300 – Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động
Dự thảo văn bản lấy ý kiến: Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1230 – Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính
Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng của Kiểm toán Nhà nước
Quyết định ban hành Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Quyết định Ban hành quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước
Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm
Chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 1200 - Dự thảo văn bản xin ý kiến
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước